משחק ליגר רפוס ו'ג באינטרנט

                                  Super Ordinary Joe קחשמ

ליגר רפוס ו'ג (Super Ordinary Joe):

.וירמ ידגאה רוטלטסניאה ומכ תויהל הצור תמאב ליגר רפוס ו'ג קחשמהמ .תוירטפה תכלממל דואמ המודה םלועל ךלה אוה ,ולש תא םיקהלו לילאה יל .תומרופטלפ לע הציפק ידי לע םילושכמ רובעל תומדל רוזע .רוביגה תא תעל תעמ ליכאהל םכילע ןכלו ,םילבגומ םניא ויתוחוכ .ושגפנ תוצלפמב םחליהל םג אלא ,זוזל קר אל םהל קיפסהל רומא הז .לכוא תונקל המ היהיש ךכ תועבטמ ופסא .תוחולה לש ןימיו לאמש דצב םינמוסמ הרקבה ישקמ