משחק רוינו'ג ינסיד תודיח באינטרנט

                                  Disney Junior Puzzles קחשמ

רוינו'ג ינסיד תודיח (Disney Junior Puzzles):

.םירחא םיברו הבשוילפ ר"ד ,הדנלתנמ םיטאריפה קיי'ג ,היפוס הנטקה הכ .הנומתה לופית םכותל םירבשה תרוצ תא זאו ךילע בוהאה רוביגה תא רחב .םיירשפאה השולשה לש ישוקה תמר תא םכמצע תא אוצמל םכילע אבה בלשב .תווצקה ביבס םירזופמ הנקתהל םיקלחהו ,ןבל טעמכ הדש עיפויו עגר ןתמ .םסק םייחל ררועתת איה ,רזחושת הנומתה רשאכ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות