משחק רודכה לושכמ ץר באינטרנט

                                  Ball Obstacle Runner קחשמ

רודכה לושכמ ץר (Ball Obstacle Runner):

.הקיתע ךרד הליג םירהה קמעב עסנש ןטק לוגס רודכ .ךרדה ףוסב המ ררבלו הז לע בוכרל הטילחה ונלש תומדה .וז הקתפרהב ול רוזעת Ball Obstacle Runner -ב התא .המידק לגלגל הגרדהב תוריהמ רובצל רודכל םורגת ,רבכעה תקזחהו ךסמה .שיבכה לע ומקומי תונוש תודוכלמ .תוריהמב םהמ המכ קילחהל לכוי ךלש רודכה .תדוכלמה לומ רצעית ךלש רודכה תרישנ תוריהמו רבכעה תא ררחש ,תאז תו

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות