משחק תויתריצי לזאפ באינטרנט

                                  Creativity Puzzle קחשמ

תויתריצי לזאפ (Creativity Puzzle):

?םכלש תויתריציהו תויתריציה תא קודבל םיצור .תויתריציה לזאפ קחשמ תא קחשל הסנ ןכמ רחאל .םיקלח ינשל קלוחמה קחשמה שרגמ תא הארת ךסמה לע ךלומ וכותב .הקיר הנומת הארת ןושארב .רוציה ייחמ הנצס םע הנומת תריציל סיסבה היהי הז .םינוש םיטירפ ומקומי םיקחשמה שרגמ תיתחתב .םיבר םיקלחמ םיבכרומ ויהי םהמ םיבר .שרגמה שארל ותוא ריבעהלו םהמ דחא רוחבל ולכות רבכעה תציחלב .יהשלכ הנומת רוציל ךילע ,םימיוסמ תומוקמב םתוא םש התא םא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות