משחק יתרטשמ ףדרמ באינטרנט

                                  Police Chase קחשמ

יתרטשמ ףדרמ (Police Chase):

.וריעב םסרופמ תוינוכמ בנג אוה םוט .רתויב תורקיה תוינוכמה תא ורובע םינימזמ םיילילפ םיטקידניס ,ידמל .הרטשמה ףדרממ רתתסהל זאו עשפ עצבל ונלש רוביגל רוזעל ךרטצת הרטשמה .וילע ותעונתב ליחתי ךלש רוביגה ,תינוכמה תא חתפש רחאל .ןהמ קתנתהלו תוריהמ ףוסאל לחתה ,הרטשמ תוינוכמב ןיחבמ התאש עגרב .אלכל חלשנו רצעיי ךלש רוביגה זא יכ ,םמצע תא םוסחל תורשפאה תא םהל .םיסונוב םכל קינעהל םילוכיש םינוש םיטירפ ופסא ,ךרדב

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות