משחק הלאמש הנופ באינטרנט

                                  Turn Left קחשמ

הלאמש הנופ (Turn Left):

.םיהדמ ץורימב ףתתשהל ולכות הלאמש הינפ לש שדחה קחשמב .תוינוכמב םוקמב היבוקב שמתשי אוה .ךינפל יולג היהי תעבטה שיבכ .המידק רהמת ךלש היבוקה .תוינפה לכ תא החטבב רובעי אוהש אדוול וכרטצת .ותוא קזחהו רבכעה םע ךסמה לע ץוחלל ךרטצת ךכ םשל .בבותסהל היבוקל םורגל ולכות ךכ .רשי בוש אוה ,רבכעה תא ררחשתש עגרב .אבה בלשל רובעת ,שיבכה ךרואל תופקה רפסמ לש העיסנ רחאל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות