משחק ץיק םוח באינטרנט

                                  Summer Heat קחשמ

ץיק םוח (Summer Heat):

.עיגה םוחהש רמוא הזו עיגה ץיקה .ולש ויכרדב הנממ לצינ דחא לכ .םינגזמב ליעפ ןפואב שמתשמ ,השפוחל תאצל ומצעל תושרהל לוכי אל ןייד .רוריקל םירישכמב שמתשמ אוה םימחה םישדוחבו תיבב דבוע ונלש רוביגה .םלענ קוחר טלשה ליבש ךא ,ךרוצה עיפוה ,המח התייה שמשהשכו ,ריווא ג .םירחא םיבר דועו דחא טירפ רובע םגו ,וליבשב הזכ קוחרמ אוצמל ירשפא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות