משחק רוא ליבש באינטרנט

                                  Trail Light קחשמ

רוא ליבש (Trail Light):

.תואקתפרה לש ליבשה לזאפל םיכחמ םתא .ידמל דורו קולב איה הלש תומדה .הלאכ האמ שיו ,אבה בלשל תכלל לוכי התא םשמ ,ךובמל סנכנ אוה .דורו הזה הרקמב ,ךלש עבצב םיאתה לכ תא עובצל הז - תצבושמה האיציל .שארמ םתננכתש הנוכנה ךרדב רוביגה תא ליבוהל םכילע ךכ םשל .בוש ליחתהל ךירצ התא ,הנוכנ אלה היינפה תא השוע התא םא .ותוא אוצמל ךילעו האיציל דחא לק ביתנ קר שי .תוכבתסמ תומר

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות