משחק הציפק יטיק הציפק באינטרנט

                                  Jump Kitty Jump קחשמ

הציפק יטיק הציפק (Jump Kitty Jump):

.םיבלכמ םיקוחר םה ,וילעבל רועיש ןיאל שדקומש לותח אצומ התא תוקוחר .לייטל ךלהש דומח לותח איה ונלש תומדה .יניצר יונישל העלקנ איה ,ךכמ האצותכו ,םלועה תא תוארל התצר איה ,ת .תישעג תוצרפתה הלחה ,היהש םוקמב ,עתפל .לצניהל הילע היה ,תושעל המ ןיא ךא ,םחה תיבה תא הבזע איהש םימעפ ה .רתוי הובג ספטל הסנמ ,ףיצרל ץופקל םייחה לעבל רוזע .פמא'ג יטיק פמא'גב הטמלמ הלועה הבל תרוצב תומח תוכלשה ובוחב ןמוט

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות