משחק טלוב תאמח באינטרנט

                                  ButterBullet קחשמ

טלוב תאמח (ButterBullet):

.ןמש טעמ בונגל ידכ ןופצמב בנגתהל טילחה ונלש ןטקה רוביגה .ךובמל םימודה ,םירדח המכמ בכרומ ןיינבהש ןיבה אוה ,םינפב אוהש עגר .םלואה לש ינשה הצקב םקוממ תויהל לוכיש ,רותפכה לע ץוחלל םכילע ןתו .ולש ןמואמה רפרפה רזעיי רוביגל .תלדה תא חתופש רותפכה לע הכיו ןוכנה םוקמל עיגי דנואביר תרזעב קרח .ButterBullet לש האלה ועסמב דדומתהל הלוכי אל תומדה וידעלב ,רפרפ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות