משחק טנלפ סרטייל באינטרנט

                                  Litchers Planet קחשמ

טנלפ סרטייל (Litchers Planet):

.םיעדרפצל םימודה םיקוריו םילודג םירוצי ובשייתה םש ,Litchers Plan .ידמל םיריבס וללה םיבשותה ,ךכמ הרתיו דחוימ ןימ והז ךא .םהלש תכלה בכוכב ועיפוה תושלושמ תוצלפמש דע טקשב ולהנתה םהייח .הז תא ובהא םה ,המיאתמה הירוטירטל וטילחה הלאה םייביסרגאה םירוציה .רבע לכמ םירזייח לש תופקתה ףודהל תויומדה תחאל ורזעת םתאו םחליהל .ביואב עוגפל ידכב הריו תולוקשמה תא םהילא ןווכ .תוריהמב לעפ ,רהזיה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות