משחק תיפולפ הפקתה באינטרנט

                                  Flupyes Attack קחשמ

תיפולפ הפקתה (Flupyes Attack):

.הזב ןויווש םוש םהל ןיא ,םיבינגמ םינתשקו םיצימא םימחולכ דחוימב ה .םיפאיילפה - ןפוד יאצוי םירוצי םע קבאמב טוקנל ץלאנ אוה רבד לש ופ .ותוא ףוקתל ולחהו הלגעה אצמנ הבש עקרקה תחרקה לא עתפל וצפק םה .ךתוסח תחת אצמנ אוה הזמ ץוח ,תוצע דבוא היה אל רוביגה .םיניוע םירוצי דימשהל ול רוזע .סרה תנכסב תויהל לולע רעיהו םהמ הברה שי .ברקתהל השיגל ונתת לא ךא ,רתוי בורקש והשימ רבעל וריו הארמה תא ונ