משחק הטושפ דמימ וד תמרופטלפ באינטרנט

                                  Simple 2D Platformer קחשמ

הטושפ דמימ וד תמרופטלפ (Simple 2D Platformer):

.Simple 2D Platformer קחשמה תומרופטלפב ונלש הדומחה תומדה םע הציר .םינוש םיהבגב ריוואב תויולתה בהז תועבטמ ףסוא ,םויסה תדוקנל עיגהל .םידח דואמ םידח ךא ,םירופא לש הרוצב תונכוסמ תודוכלמ ,םיקיר םירעפ .ףסונ לושכמ לע רבגתהל ידכ תמיוסמ תונמוימל וקקדזתו רתוי השק השענ .תוריהזב תושעיהל םיבייח תוציפק וליפאש ךכ ,םייופצ אל יכה תומוקמב

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות