משחק הקיחצמ הסיט באינטרנט

                                  Funny Flight קחשמ

הקיחצמ הסיט (Funny Flight):

.ללכב הנהמ וניא Flight Flight קחשמהמ ונלש סייטה לבא ,קיחצמ הזש י .ול תייצל עתפל הלדח ,הכורא הסיטל הננכותש ,ותניפס .לודג ימימש ףוגל תוברקתה וא םירוחש םירוח תעפשה ילוא .לק ךל היהי אל ךא ,ךילע ךמתסי רוביגה .תודבכב תרקובמו תיקנע תיללחה .רבעל רהממש המב יולת םיהבג תונשל ידכ וילע ץחל .בכוכ םירהל תונמדזהה תא ץימחת לאו םידיאורטסא םע תויושגנתהמ ענמיה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות