משחק ונידה תא וליכאה באינטרנט

                                  Feed the Dinos קחשמ

ונידה תא וליכאה (Feed the Dinos):

.םירואזוניד ידי לע סלכואמ ןיידעש םלוע התא Feed the Dinos קחשמל ר .ןאכ םימזגומ םה יכ המדנו .תונטקה תולשושה תא ליכאהל איה ךלש המישמהו לכואב םיריסחמ רבכ םינכ .ךילע םייאמ אל רבד םוש ,בשע ילכוא הלא .ןימיו לאמשמ ועיפוי םיינועבצ בר םירואזוניד .םמצע ומכ עבצ ותואב תוריפ םהל קורזל ךילעש ןוויכמ ,דואמ בושח עבצ .האלה ןכו קורי חופת ,םיבנע לוחכ ,ןומיל - בוהצ וניד :אמגוד .הנוילעה תילאמשה הניפב תוריפ רוחבל ןתינ .תומת איה הלש עבצה ירפ תא לכאת אל היחה םא