משחק רשוכ תרוצ באינטרנט

                                  Shape Fit קחשמ

רשוכ תרוצ (Shape Fit):

?ךלש הבשקההו תוזירזה תא קודבל הצור .Shape Fit ומכ שגרמ הכ קחשמ לש תומרה לכ לע רובעל וסנ זאו .ךרד הנביי ךלומ .םידח םיבוביס הברה הל ויהי .קוניזה וקמ עונל ליחתי תמיוסמ הרוצ לעב טקייבוא .שיבכה ךרואל שיבכב ועיפוי םילושכמ .םהב םייולג ויהי םיעטק .ותרוצ תא תונשל תלגוסמ ךלש תומדה .תאז תושעל ול םורגל ידכ ךסמה לע ץוחלל ךרטצת .לושכמב רבעמה ומכ הרוצ התוא חקיי אוהש רקיעה .וכרדב ךישמהלו טקייבואה ךרד ץפחב רובעל לכוי אוה זא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות