משחק היבוק תנגה באינטרנט

                                  Cube Defence קחשמ

היבוק תנגה (Cube Defence):

.תונוש תוירטמואיג תורוצ םייח וב םלועב אצמנ התא Cube Defense -בש .קחשמה שרגמ זכרמב היהת רשא ,היבוקה לע ןגהל םכילע היהי .תונוש תויוריהמב רבע לכמ ונוויכל ולעי םינוש םיצפח .םלוכ תא סורהל ךרטצת .םינטק םינעטמ ררחשלו םיצפחה לא הינפמ דחא תא תונפהל םכילע ,ללחב ה .םתוא וצצופי םיענ םיצפחל םילפונ םה .תודוקנ לש תמיוסמ תומכ ךל איבי סרהנש ץפח לכ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות