משחק רבדמ דוש תוינוכמ ףדרמ באינטרנט

                                  Desert Robbery Car Chase קחשמ

רבדמ דוש תוינוכמ ףדרמ (Desert Robbery Car Chase):

.םימולהי םשמ בנגו קנבל סנכנ ק'ג ריעצ רוחב .םהלש רויסה תונורקב הרטשמה ידי לע ףדרנ אוה תעכו הבכ הקעזאה דושה .ףדרמהמ רתתסהל ול רוזעל ךרטצת רבדמב דוש תוינוכמ ףדרמב התא .ירבדמ רוזאב תרבועש ךרד לא ץופקל חילצה ךלש רוביגה ,תמיוסמ תוריהמ .םירחא םינכוסמ םיעטקו םינוש םילושכמ ומקומי שיבכב .הרטשמה רחא ףדרמהמ קתנתהלו הלאה םילושכמה לכ ביבס בבותסהל ךרטצת ,

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות