משחק רייטילוס קוניצ באינטרנט

                                  Dungeon Solitaire קחשמ

רייטילוס קוניצ (Dungeon Solitaire):

.וללה תובורעתה תא םיבהוא םישמתשמ תובורק םיתיעלו ,תרוסמל ךפוה רבכ .םיפלקה תסיפח תועצמאב ושעתש ,קוניצב תקתרמ הקתפרה םכל םיעיצמ ונא .תוביסנל םאתהב תולועפ רוחבל ולכותש ידכב םיפלק ןווגמ קיזחהל םכילע .תובר תויורשפא ךל ויהיש ידכ קוניצה רייטילוסב רתוי םינוש םיפלק רו .סיטרכ וינפל שי םא והשמ תושעל וא זוזל לכוי ךלש רוביגה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות