משחק םיסיטרכ ףסוא באינטרנט

                                  Card Collection קחשמ

םיסיטרכ ףסוא (Card Collection):

.םלועב םימייק ןפוד יאצוי םיביבחת וליא ועתפותו םינוש םירבד םיבהוא .חכשיהל טושפ וא םייתימא םינפסאל חתפתהל םילוכי םה זאו ,תומימתב םי .םיפלקה ףסואב ןביטסל הרק הז .םתוא חכש טושפ אוה וירוענשכו ,לובסייב יסיטרכ תובהלתהב ףסא אוה םי .םרובע ףסכ הברה גישהל לוכי התא ,בר ךרע ילעב תויהל וכפה ולש ףסואה .ןוראב וא גגה תיילעב םש יא הלאה םיפלקה תא אוצמל ראשנ לבא ,ןמזב ק

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות