משחק 17 הרוצ באינטרנט

                                  17th Shape קחשמ

17 הרוצ (17th Shape):

.תמייקה וז דיל ךרעה םע ,השדח תחא לבקמו תוהז תויומד יתש רבחמ התא .האלה ןכו םייתש רפסמ םע עוביר לבקמ התא ךכמ האצותכו הלא םע םישלוש .הרשע עבש לש ןותנ גישהל איה קחשמה תרטמ .ילאמשה םילכה לגרסל בל ומיש ,רמגיי אל קחשמה ,םיכלהמ ורתונ אלו תו .בולישו שדחמ רודיס :תויורשפא יתש ןוילעה וקלחב .לבגומ וללה תולועפה רפסמ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות