משחק טמחש קוניצ באינטרנט

                                  Dungeon Chess קחשמ

טמחש קוניצ (Dungeon Chess):

.טמחש קחשמ ותיא קחשל עיצהש רוחש םסוק אצמ תאז םוקמבו ,תוצלפמב םש .חולה לע תומקוממ תונוש תויטסטנפ תויומד ,םייתרוסמ םיעטק םוקמב .ולש םיתמה אבצ לכ תא ומיע תחקלו דבל תאצל םיכסמ םסוקה ,חצנל חילצמ .םד אלל ביואה תא סיבהלו וז תונמדזה לצנל אל עודמ .הזה קיתעה חולה קחשמ תא קחשל עדוי התאש בוט הז םאה לבא .םיקוניצ טמחשב םכירושיכ תא וארה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות