משחק סורטסנומ לומ ו'צומ באינטרנט

                                   Mocho vs Mostros קחשמ

סורטסנומ לומ ו'צומ ( Mocho vs Mostros):

.והשימ סורהל םתס וא והשמ סופתל תוסנמו תופקות ,םיניכ תקידבל תונוש .ינומה סרה ללוכ ,קשנ ילכ לש םינוש םיגוסב םישמתשמ םתדמשה ךרוצל .ינפוגה וחוכ לע ךמתסה אלא ,תוימומרעב ףסלפתה אל סורטסומ לומ ו'צומ .ךל רדתסי לכה זאו תונמוימה תא הזל ףיסוהל ךירצ התא לבא .םייניעה ןיב תורישי התוא תעקות רוביגה לש ודיש ךכ הינפ לע ץחל ,תצ .ביהרמ ,בושח יכהו ,ליעי המכ האר

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות