משחק דחא גורה ,תחא תינח באינטרנט

                                  One Spear, One Kill קחשמ

דחא גורה ,תחא תינח (One Spear, One Kill):

.רבע לכמ התוא ופקתי דואמ תונכוסמ ךא תונוש תוצלפמ בורקבו ,ץימא םח .ברקתי ביואהש דע תוכחל הילעש ללכב רמוא אל הזו ,תינחב קר השומח הר .זיגפהל ליחתיו קחרמל קיספי אלא ,תאז תושעל ןווכתמ אל אוה ,בגא .ביואה תא דימשהלו הרמוחב תינחה תא קורזל ןתינ .הזה ינויווש אלה ברקב דורשת אל איה תרחא ,בוש ושגליפל סנב רוזחת א .ולזמ תא תוסנל הצורש ימ לכ תא סורהל דחא גורה ,תחא תינח קחשמב הצי

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות