משחק Omnicode 10 ןב באינטרנט

                                  Ben 10 Omnicode קחשמ

Omnicode 10 ןב (Ben 10 Omnicode):

.םינוש םירוציל ומצע תכיפה ידי לע סקירטינמואה לוהינ לע תובר דמל ן .הצוחה ותוא ףולשל ךירצ ןהמ ,ןפוד תואצוי תוביסנב ומצע תא אצומ רוב .Omnicode 10 ןב קחשמב הרקי הז .רזומ והשמ הרק ,בוש תונשל טילחה ןבשכ .בשחמ ידוק ןיב ילטיגידה םלועל עיגה זאו ,תוריהמב םצמצל לחה אוהש ש .דוק םושרל ךירצ אוה ,רובעי רוביגהש ידכו ןאכ הנוש לכה .לטרופל ותוא ליבותש םיצח תרשרש תונבל םכילע ,הז הרקמב