משחק !טרא שאלפס ץיק ןועש באינטרנט

                                  Splash Art! Summer Time קחשמ

!טרא שאלפס ץיק ןועש (Splash Art! Summer Time):

!טרא שאלפס דוע ,ריוצמה םלועב .ץיק ןועש .ונבוהא ןיב רמ ןהיניבו ,חונל וכלה תויומדה לכו עיגה ץיקה .םייניצרה םינבומה לכב ךרדל אציו יבוד ןמאנה ורבח תא ספת אוה .ףיכ השוע תיעועש ךיא תוארל לוכי ךמצעב התא .ןתוא עובצל וסנ ,רתוי תופיו תוניינעמ רתויל ויתואקתפרה תא ךופהל י .םיעבצ תטלפו יולימ ,תונורפע ,תושרבמ :םושירו העיבצל םילכו םימושיר .תונומת רייצל םג אלא ,רייצל קר אל לוכי התא .קוניתה יר'ג תאו בנראה בנרא תא ושגפת ,ןיבל ףסונב

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות