משחק םישפיט םיבמוז דיצ באינטרנט

                                  Stupid Zombies Hunt קחשמ

םישפיט םיבמוז דיצ (Stupid Zombies Hunt):

.תוברוח םירעה תיברמ תעכו יניערג קשנב תונידמ המכב ושמתשה תישילשה .םייחה םיתמה לש הרוצב םק םיתמהמ קלח ,הנירקה ללגב .ודרשש םישנא רחא םידצו תכלה בכוכב םיבבותסמ םיבמוז וישכע .ךלש תיבה לע ןגהל ידכ םתיא ברקל ףרטצהל ךרטצת טנאה םישפוטמ םיבמוז .ךל בראת םיפלצ הבור ףוסיא .םכלש םיפלצה הבור תא םהילא ונוויכ ,םיבמוז םיעיפומש עגרב .רודכ הרוי ,הארמל םיבמוז ספתש רחאל .הנושארה הייריהמ ביואה תא גורהל ושארב ןווכמ תוכהל הסנ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות