משחק ןילסרמ לש חרקה ץוציפ תואקתפרה ןמז באינטרנט

                                  Adventure Time Marceline's Ice Blast קחשמ

ןילסרמ לש חרקה ץוציפ תואקתפרה ןמז (Adventure Time Marceline's Ice Blast):

.רוזאה לכב תחרופ הלש הרטיגה תעכו קור​​ תקיזומ לע הבבחתה הנילסרמ .םימי ךשמב דוקרל םינכומו תשעור הקיזומ םיבהוא םה ,םיצורמ ןיפו קיי .הז תא םיבהוא םלוכ אל לבא .םעז טושפ ,לכהמ הצורמ וניא םייחבש חרקה ךלמ .הלש ילכה םע דחי איפקהלו ןילסרמ תא רוצעל ןווכתמ אוה .אופקה םעזהמ חורבל םירוביגל רוזע .םידגנתמה ידעצמ םע דדומתהל ולכוי הרטיגה ילילצו ,לבנה ידי לע חלשי

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות