משחק דמחמ תויח ןומרא לש םילזאפ באינטרנט

                                  Palace Pets Puzzles קחשמ

דמחמ תויח ןומרא לש םילזאפ (Palace Pets Puzzles):

.הל שדקומ ונלש קחשמה םויהו הילע הבוהאה דמחמה תייח תא שי ינסיד לש .תויחה ןומרא לש םילזאפ קחשמב ךלש תויומדל וכפהי םילותלתחו םירמנ , .תכייש איה ימל דיימ וניבת ,דמחמה תייח לע םילכתסמשכ קר .הרורוא הכיסנה התשגליפ תא ץירעמ ינמלוח דורו םילותח רוג ,הלרדניס .ןימסי - ןטלוס רמנה רוגלו ,"רצוא" הנוכמה ,ןמגראה לותחל ךייש לאיר .םילזאפ ףוסאת םא םלוכ תא הארת התא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות