משחק רייפ דאר באינטרנט

                                  Rad Fyre קחשמ

רייפ דאר (Rad Fyre):

.המדאה לא הנממ תדרל ולחה םירזומ םירוציו ,ההוזמ אל ץפח הלת זאו ,ר .םיטובורב רבודמ יכ ררבתה בורקמ הקידבב .תוריהמב התוא ושבכו ריעה יבחרב ורזפתה םה ,חטשה ינפל ועיגהש רחאל .וסרהנ וקיפסה אלש הלאו ,םיפתרמב ורתתסהש םישנא שי .ולש תכלה בכוכל ועיגהש םינפקותה תא תוקשהל ךלהו תועורזב זחא אוה , .ןעשיהל ימ לע דוע ול ןיא ,ול ורזע .רייפ דרב םיטובורה לכ תא דימשהלו תוזגפהמ ענמיהל ,זוזל ךירצ התא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות