X-mas match קחשמ

X-mas קחשמ (X-mas match):

.עיגת השדחה הנשהו רהמי ויתסה םשו רובעי ץיקה ךיא בל ומישת אל ,היל .X-mas -ה לש השדחה הנשל לזאפ קחשמ עיצהלו ולש השיגפל םכתא ןיכהל ו .רשי וק םע םתוא רבחלו שרגמה לע םיהז םילמס לש תוגוז אוצמל םכילע , .םיינשמ רתוי תויהל ךירצ אל לבא ,תורשי תויווזב רוביח רוציל לוכי ה .וילע תלבגומ ןמז תלבגמ ךל שי ,ללחה תא תוריהמב הקנו םיבוליש שפח

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות