משחק שיא-הגו באינטרנט

                                  Vega-man קחשמ

שיא-הגו (Vega-man):

.תיביסרגא דואמ הרוצב גהנתמ הארנכ אוהש הביסה וזו ןמז הברה רשב לכא .תונוחמצ יבבוח םניאש הלאמ דואמ ןבצעתמ אוה .םידגנתמה לכ לע םיחופת קורזל הטילחה תומדה ,חקל םתוא דמלל ידכ .ןמ-הגווב עשעתשהל אל המל ,ול רוזעל לוכי התא .ותוא םירהל חכשת לא ,רשב םילכואש םירוביגהמ ערז לפונ ,יחומ עוריא .רתוי ליעי היהיש שדח קשנ תונקל ולכות ופסאנש םיערזה תרזעב .םימחר רסח ברקל וננוכתת זא ,ידמ רתוי םיבהוא אל םינוחמצ ,םיבר םיב

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות