Space Typing קחשמ

חטש תדלקה (Space Typing):

.תוריהמבו תוריהמב סיפדהל דומלל ידכ לבא ,השובמ קחרתהל ידכ אל ללכב .םידיאורטסא דגנ ברקב רקיעב איה ללח תדלקה יכוניחה קחשמב המישמה .ונלש הטנלפה לע םימייאמ םה .קבאל ץראה רודכ תא קסרל ידכ ללחהמ סטש רתויב םינטקה םיקולחה דחא ו .םהינפ לע תויתוא הטמל םיסטה לחנה יקולח לע .ותיא םויאהו םלעיי דיאורטסאה ,ץחלו תדלקמב תוריהמב םתוא אצומ התא .דחא ףא ץימחת לא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות