משחק / יארפ ןחתות באינטרנט

                                  Wild Wild Gunner קחשמ

/ יארפ ןחתות (Wild Wild Gunner):

.עורפה ברעמב םש יא תחדינ הרייעב אצמנ התא .הרזע שקיבו קרבמ ךל חלש ימוקמה ףירשה .ריעב ןוטלשה תא סופתל םינווכתמש םידדוש םע ומצע תוחוכב דדומתהל לו .תורקפה ןדיע אובי ,לועפל קיספי קוחה ,קותמ ןמז היהי אל םיבשותל ,ה .לחה רבכ ףקתהה הארנה לככ ךא ,תלוכיש עגרב תרהימ .ךרדב ושגפת םהמ קלח קר ,םהיתבב ואבחתה ריעה יבשות .םימתב עגית לא ,ףירשב ןבומכו רמוכב הרית לא .םהלש םיסייטה תא ולעי דיימ םה ,םכתא תוארלו ,םישומח םה ,םידדושה ת .עורפה עורפה ןחתותל םירטסגנגה לכ תא סינכהל ידכ קר ראשנ אוה ,ןעטנ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות