משחק םוסמוס בוחר לש תורוצה תבכר באינטרנט

                                  Sesame Street Telly's Shape Coaster קחשמ

םוסמוס בוחר לש תורוצה תבכר (Sesame Street Telly's Shape Coaster):

.םוסמוס בוחרב םירה תבכרב העיסנ תונבל ןנכת ילט .ילכירדא ךוניח קיפסמ ול ןיא ךכ םשל ךא .םינטק םישמתשמל קחשמ הזש ןוויכמ ,הז תא ךל ןיאש םידשוח ונא .הפי רוביגל רוזעל לוכי התא ,תאז םע .וקווקמ וק םע תומד רייצי אוה .וקה תא בוזעל אל ,התוא ףיקהל בייח התאו .ךלש תשרבמל תחתמ המוסק הרוצב עיפות תרמגומה העוצרה .תדחוימ הלגעu200bu200b לע לגלגתת ,דיימ התוא לצנת יללט םוסמוס בוח

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות