משחק קיחצמ םיינזוא חותינ באינטרנט

                                  Funny Ear Surgery קחשמ

קיחצמ םיינזוא חותינ (Funny Ear Surgery):

.תונוש תולחממ םילבוס םתודליב םידלי טעמ אל .םידלי תאפרמב האפורכ ודבעת םיקיחצמ םיינזוא יחותינ קחשמב םויה .השיגפל ועיגי העימשבו םיינזואב תולודג תויעבמ םילבוסה םילפוטמ .הנחבא עצבלו תוריהזב םתוא קודבל םכילע היהי .הלחמב לפטל ןתרטמש תולועפ תכרעמ עצבל ךרטצת ,תופורתו םידחוימ םייא .ןיטולחל אירב היהי ךלש רוביגה םייסתש עגרב

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות