משחק יבמוז יראפס באינטרנט

                                  Zombie Zafari קחשמ

יבמוז יראפס (Zombie Zafari):

.ןברוק םישפחמו תובוחרב םיטטושמ םיבערה םיתמה תעכו םיבמוז תפגמב הס .םיבמוזהמ וא תויושרהמ תרתוימ בל תמושת ךושמל אל ידכ בוחרב ומצע תא .הדמשהו סרה - תרחא המישמ ךל שי לבא .םיניינב המכ סורהל ולכות ךרדה ךרואלו ,הייגפה ריע תא תונפל םכילע .תרשרשב םכבכרל ךתורמ םיצוק םע קנע דבכ רודכ .םינבמהו םיניינבה לכ םע היהי רבד ותוא ,םיבוטר וראשי אל םיבמוזהו .ירפצ יבמוזב תינסרה העיסנל ואצ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות