משחק ןיילפילופ ץורמ באינטרנט

                                  PolyPlane Race קחשמ

ןיילפילופ ץורמ (PolyPlane Race):

.תונכוסמו תושק תומישמ םילשהלו ,תוניצר תוסיטב קלח תחקל הצור ןטקה .דואמ בזכאמ הזו ,תוניצרב ותוא חקול אל דחא ףא לבא .םיבכרומ ריווא יצורמב קלח חקול אוה ךכ םשלו והשמל לגוסמ אוהש םלוכ .םרותב םירפסמ םע ךרדב ונבנש םירעשה לכב סוטל שי .ןכוסמ םוקימהו יפוסניא םכרוא .PolyPlane ץורימב רה וא רעש םע תושגנתה ררועל לוכי דחא לברוסמ בוב

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות