משחק תויתודידי סדרפ תואקתפרה באינטרנט

                                  Friendly Freds Adventure קחשמ

תויתודידי סדרפ תואקתפרה (Friendly Freds Adventure):

.תצק לייטל טילחהש ליגר רוחב אוה דרפ .םירחא יפלכ יתודידי דימתו בל בוט אוה .תיביסרגא - ןיטולחל הנוש הייטנ םהל שיש ימ םע שגפיהל ךרטצי אל אוה .הפי םא םג ,ןכוסמ םלועב דורשל רוביגל רוזע .םיללחה ךרד ףיצרה לעמ ץופקי ,עוני רוחבה .וב ולקתי םינוש םירוצי .םייטיא וליפא ,םייתודידי אל םיבצ םלוכ .תדרל ליחתמ רוביגה שאר לעמ םייחה לדוג ןכש ,םהב תעגל יאדכ .ילדנרפ סדנרפ תואקתפרהל רעשה תא חותפל ידכ ושרדיי ןה ,תורקי םינבא לבא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות