משחק הלעמל םיגד באינטרנט

                                  Fish Up קחשמ

הלעמל םיגד (Fish Up):

.םייקנע םיגד סופתל הרטמה תא ומצעל עבק פא שיפב לזמה רסח גיידה .לחוימה קנע גד ותוא קיבדה דימ ,הכחה תא שטנש עגרב ,העתפהה הברמל .רהנל הירוחאמ ןכסמה רוחבה תא הררג איהש הקזחו הלודג ךכ לכ איה לבא .ותוא הצימ גדהש דע הכחמו התמ הזיחאב ספתנ אוה ,רתוול ןווכתמ אל או .ךרדב ךרדב םיצצש םילושכמה לכ תא ץורפל גיידהמ עונמל איה ךלש המישמ .לודג סופתל ילב חטשה ינפ לא ףוצלו הכח שקבל ךרטצי אוה זאו ריוואה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות