משחק וקודוס םיפדצ באינטרנט

                                  Seashells Sudoku קחשמ

וקודוס םיפדצ (Seashells Sudoku):

.Seashells Sudoku םשב תטשופמ הדיח דחוימב ונכה םידלילו ,םירפסמ םע .םיינועבצ-בר םיזגפ םה םיממעשמה םירפסמה םוקמב ךא ,וקודוסל םימוד ו .יונפ םוקמ היהי אלש ךכ ףיסוהל םכילע ראשה תאו ,חטשב םיאתב םימקוממ .םיהז םיזגפ ינש תויהל ךירצ אל תודומעבו תורושב יכ רוכז .ןוכנ אלה דעצה תא תושעל לוכי אל טושפ התא היעבה ןורתיפ לע לקהל יד .בושחל ךירצ ןיידע התא ,תאז םע

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות