משחק ילש לודגה לודגה רבחה באינטרנט

                                  My Big Big Friend קחשמ

ילש לודגה לודגה רבחה (My Big Big Friend ):

.םינקחשה ידי לע םג אלא ,להקה ידי לע קר אל ובהאנ ,הלודג הדורו הפר .תוקיחצמ תויומדל ותמיזמ תא שידקהש ןושארה היה אל ילש לודגה לודגה .הנותחתל הנוילעה הנומתה ןיב םילדבהה תא אוצמל םכילע הז ךרוצלו םכל .תוריוצמה תויומדה לכ לש תואקתפרהה ירופיס תא ראתמ הז .רתויב םינטקה םילדבהה תא וליפא אצמתו רהזיה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות