משחק םלועה עיבג ילדבה באינטרנט

                                  World Cup Differences קחשמ

םלועה עיבג ילדבה (World Cup Differences):

.םלועה עיבגב םילדבהה לזאפ תא םיגיצמ ונא ,לגרודכ ומכ טרופס קחשמ ב .תוהז הרואכל תונומת ןיב םילדבה ושפחת ,וכותב .תונומת יתש ועיפוי ,םיקלח ינשל קלוחמ קחשמה שרגמ לע התאש ינפל .יביטרופס עוריאמ הניצס וארי םה .תונומתה יתש תא בטיה קודבל םכילע היהי .םהמ דחאב םירסחש םיטירפ שפח .ורובע תודוקנ לבקלו רבכע תציחלב אצמנש טקייבואה תא רוחבל ךרטצת יו

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות