משחק ןר יבוד באינטרנט

                                  Dobby Run קחשמ

ןר יבוד (Dobby Run):

.תירלופופה הגאסב תויומדה לכ תא תמלשומ הרוצב םירכוז רטופ יראה ריע .יבוד אוה םהמ דחא .ראותמ אל טבמ ול היה יכ םא ,הדהא ךכ רחאו ,םימחר הליחת ררוע ףלאה .ןכסמה תמשכ להקה תא וליזה תועמד המכו .ותיא קחשל ךתוא ןימזהלו ףלאה תא תויחהל ונטלחה ,ןור יבוד ,ונלש קח .םינוש םילושכמ לע דודרל ונממ עונמל איה ךרובע המישמה ,ןאל הנשמ אל .םהילעמ ץופקי אוהו וילע ץחל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות