משחק עבצאה דלי באינטרנט

                                  Finger Boy קחשמ

עבצאה דלי (Finger Boy):

.המח הטימל תכלל טילחה אוהו בינגמ היה יכ ררועתה ךא ,הפצרה לע שממ .תכלל ןאל ןיבמ אל ןיטולחל אוהו ךושח תיבה לבא .רדחב םימיוסמ םיקלח ריאהל ידכ םיגתמה לע וצחל ,קוניתל ורזע .Finger Boy קחשמב לק אוהש םוקמל קר רובעי רוביגה .ךרדה ךרואל ךרדותש ךכ ,תכלל ןאל עדוי אל ךמצעב התא .םכלש עגמל ביגמש המ לכב ושמתשה ,םייביטקארטניא םה םיטקייבואה בור

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות