משחק קפמפ ירי באינטרנט

                                  Pempek Shooting קחשמ

קפמפ ירי (Pempek Shooting):

.םיטלקמב רתתסהל םיכירצ ריעה יבשות ראש ,ריעב םיבבותסמ םיבמוז רשאכ .לייח אוה - ותוא בייחמ דיקפתהש ללגב קר אלו ,הזכ אל ונלש רוביגה ל .םילוכי םהש בוט יכה דורשל םיכירצ םיליגר םילייחו םירקנובב ואבחתה .קב'צפ קחשמב ול רוזעל לוכי התאש לזמ רב רוחבה .תומוהמה לכ תא וסרהו תומרה לע ורבע .םכילגרל תחתמ שממ תאיצמ ידי לע םעפ ידמ םתוא שדחל שי ,לבגומ תשומח .םהמ ענמיהל ידכ םיליט תסטהמ רהזיה זא ,ףקיהה תא זיגפמ והשימ ,הדיח

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות