משחק 2 הנשי הנרא באינטרנט

                                  Old Arena 2 קחשמ

2 הנשי הנרא (Old Arena 2):

.ןתוחיטבל תדחוימ בל תמושת שידקמו תונביהל תוכישממ תונחתה ןכלו ,ינ .ןהמ תחא לע הנורחאל עריא ץוציפו םויא תווהמה תונשי תויניערג חוכ ת .הממש םש הרצונ וישכעו הנחתה ביבס םיאצמנש םימלש םירפכו םירע תונפל .ךכ אל הז ךא ,הלאה תומוקמה תא בוזעל םיכירצ ויה םייחה םירוציה לכ .םישנא םג אלא ,םייח ילעב קר ויה אל .תורעוב םייניע םע תויצטומ אלא ,םיילמרונ םישנא אל רבכ הז לבא .ישממ םויא הזו תויצטומ רתויו רתוי םנשי ךא ,תקתונמ הירוטירטה .2 הנשיה הריזב הז םע דדומתהל ךירצ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות