Dragon Ball Z : Supersonic Warriors קחשמ

ינוסרפוסה לעה ימחול :יז לוב ןוגרד (Dragon Ball Z : Supersonic Warriors):

.ינוסרפוסה ימחול םוקיה :יז לוב ןוגרדהמ תויומד ופתתשי הב די-די תו .תומד רוחבל ךרטצת קחשמה תליחתב .םימיוסמ רפוס םיקירטו המיחל ירושיכ םהמ דחא לכל .ביואה םע םחליהלו ברק ודל הריזל סנכיהל ךרטצת ןכמ רחאל .תונוש תוקינכט עצבלו ביואה לע תופקתה תרדס ליעפהל םכילע היהי .טואאקונל ותוא חולשלו ביואה תא ליפהל רקיעה .אבה ביריב םחליהל לכותו בוביסב ןוחצינ ךל איבי הז

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות