משחק 2 הביתה באינטרנט

                                  The Ark 2 קחשמ

2 הביתה (The Ark 2):

.בשייתהל שדח תכל בכוכ רחא שפחל תרהממו ,ץראה רודכמ םיחמצו םייח יל .ונלש םיינעה תכלה בכוכמ ופפועתהש םיצח - "2 ןורא" ארקנש המ דחא וה .תונוש תוביסמ ומיאתה אל םה ךא ,ורקיב םיילאיצנטופ תכל יבכוכ רפסמ .דחא דחא ולחה הנושארה הצובקה ירבח עתפל ךא ,היינש תחלשמ םשל חולשל .םיבמוזל םישנא ךפהו ,עודי אל ףיגנ םהל םרגנ .םילוחה תא דימשהל ךרטצי ףיגנה תא רתאל ידכ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות