משחק זיילב הציפ םיטייקס לע הדלי באינטרנט

                                  Girl on Skates Pizza Blaze קחשמ

זיילב הציפ םיטייקס לע הדלי (Girl on Skates Pizza Blaze):

.םיבהוא םיברש לכואה איה הציפ .תוריהמב התוא םיאיבמו הציפ םינימזמ םה בורל ,תיבב הז תא םילשבמש ם .הציפ חולשמל הדעסמ חותפל הטילחה ןכלו וזה הנמה תא תבהוא ונלש הרוב .הציפ לכואל ךופהלו היקסע תא חומצל הל רוזעת התא .לשבל דיימ לחתהו ןופלטב תונמזה חק .רונתהמ תורישי היירט החורא לבקל חוקלה לע .המח ןיידע איהש ןמזב הציפה תא רוסמל הניוצש תבותכל רהמתו תויליגלג .Girl on Skates Pizza Blaze -ב םילושכמ םע תושגנתה עונמל ידכ םרות

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות